jul 19

Gebiedsvisie mobiliteit & ruimte

Door stedelijke groei en de verdichtingsopgave neemt de druk op het wegennetwerk en de openbare ruimte toe. Tegelijkertijd volgen innovaties elkaar in hoog tempo op. Met innovatieve mobiliteit maak je slimmer gebruik van de schaarse openbare ruimte. Het schept meer ruimte voor mensen, bijvoorbeeld in de vorm van groen of  recreatiemogelijkheden. Door deelmobiliteit en nieuwe modaliteiten intergraal mee te nemen in het ontwerp, ontstaat een sterkere business-case.

 

De kracht van &Morgen

Wij redeneren niet alleen vanuit aanbod, maar vooral vanuit vraag. Hiervoor werken wij onder meer met persona’s. Toekomstige gebruikers krijgen een gezicht en hun (mobiliteits)behoeftes staan centraal in de planvorming.

In gebiedsvisies koppelen wij alle relevante innovaties, zoals mobiliteitshubs, Mobility-as-a-Service (MaaS), zelfrijdend vervoer, dynamische openbare ruimte, energietransitie en kimaatadaptatie aan elkaar. Daarmee creëren we duidelijk meerwaarde: de kracht zit in de integraliteit.

Wat je misschien ook interessant vindt