sep 04
leefbaarheid

Leefbaarheid en verkeersveiligheid in Gennep

Datum: 4 september 2023

De gemeente Gennep ligt ten zuidwesten van Nijmegen in een prachtige omgeving waar je mooi kan wandelen, fietsen of kanoën. Maar op een aantal locaties in de gemeente wordt druk op de leefbaarheid ervaren, fietsers hebben vaak het idee dat ze niet veilig zijn op de weg en kruispunten zijn onoverzichtelijk voor elke weggebruiker. Samen met adviesbureau Arane doet &Morgen onderzoek naar leefbaarheidsknelpunten en verkeersveiligheid in Gennep.

Gemeente Gennep wil graag de leefbaarheid vergroten. Onder bewoners heerst het gevoel dat de wegen niet veilig zijn. Bijvoorbeeld door vrachtverkeer, (ongewenst) doorgaand verkeer en onveilige verkeerssituaties. Vooral kwetsbare verkeersdeelnemers, ouderen of kinderen, fietsers of voetgangers, hebben hier last van. De knelpunten worden al jaren beleeft, maar zijn nog nauwelijks onderbouwd. De gemeente Gennep wil graag inzicht krijgen in de (on)veiligheid van deze locaties. Hierbij gaat het deels om objectieve data, zoals de snelheid die ergens wordt gereden, ongevalsdata en of er (veel) sluipverkeer is. Maar ook de subjectieve data, de ervaring van bewoners, is van groots belang in dit onderzoek.

De leefbaarheid en verkeersveiligheid zijn op drie manieren onderzocht:

  • Beleidsdoelen zijn opgehaald uit een analyse van de beleidsstukken en besproken in een werksessie met beleidsambtenaren.
  • Om de situatie op straat beter te begrijpen en het gevoel van de betrokkenen te onderzoeken zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen, waaronder kinderen van een basisschool en de verkeerskoepel.
  • Daarnaast is een analyse gedaan de feitelijke verkeerssituatie op straat met onder andere floating car data, om bijvoorbeeld de routing, gereden snelheid en verkeersdrukte in kaart te brengen.

De uitkomst van het onderzoek is een oplossingswaaier. Hierin komen de beleidsdoelen, de verkeersdata en de ervaringen van de stakeholders samen. De oplossingsrichtingen vergroten de leefbaarheid. In de waaier worden ook (globaal) de effecten en consequenties in kaart gebracht.

Gebiedsgericht werken aan mobiliteit

Onze visie op de mobiliteitstransitie.

Gebiedsgericht werken aan mobiliteit

Onze visie op de mobiliteitstransitie.

Wat je misschien ook interessant vindt