sep 05

Hoe groot is de parkeerbehoefte?

De opdracht

Voor een aantal grootschalige herontwikkelingsprojecten in de metropoolregio Amsterdam kreeg &Morgen de vraag om een inschatting te maken van de toekomstige behoefte aan ruimte voor mobiliteit en parkeren. Hoe zal deze zich ontwikkelen als steeds meer mensen gebruik maken van deelmobiliteit?

Aanpak

Door het gebruik van nieuwe vormen van (deel)mobiliteit is een betrouwbare inschatting van de mobiliteits- en parkeerbehoefte niet meer te maken op basis van de in veel gemeenten gebruikte starre normen. De basisvraag is dus: hoe gaan toekomstige bewoners en gebruikers hun parkeer- en mobiliteitsbehoefte invullen? Een belangrijk gegeven hierbij is het profiel van de gebruikers van de ruimte, dat we opstellen in de vorm van persona’s. Elk heeft zijn specifieke mobiliteitswensen en -behoeften.

Dan speelt het onderscheid: hoeveel ruimte is nodig voor mobiliteit, verbonden aan wonen, werken en recreëren? Is daarbij sprake van afwisseling of gelijktijdigheid van de functies? Wat gebeurt er als er meer ruimte komt voor deelmobiliteit? De ervaring leert dat een deelauto tot vier auto’s kan vervangen. Dat scheelt zowel op de weg als qua parkeren heel wat ruimte. Om dit inzichtelijk te maken heeft &Morgen een model ontwikkeld, dat voor de diverse persona’s en momenten in de tijd inzichtelijk maakt hoe groot de behoefte aan parkeren en deelmobiliteit is, en hoe deze verandert gedurende de realisatie van het project. Het model wordt zowel voor projecten die nog op de tekentafel staan, als voor herstructureringsprojecten gebruikt. Het resultaat is een overzichtelijke tabel, die ook laat zien hoe de berekening is gemaakt en op basis van welke factoren.

Typisch &Morgen

&Morgen zorgt in samenspraak met de diverse betrokken partijen (ontwikkelaar, ontwerper, citymarketeer) voor een onderbouwd mobiliteitsprofiel van de toekomstige gebruikers van een project. Dit leidt tot een duurzamer gebruik van de openbare ruimte en minder ‘bouwen voor leegstand’.

Meer

Ruimte is schaars. Door slim gebruik van (deel) mobiliteit kan bespaard worden op ruimte voor mobiliteit en parkeren. Overheden en marktpartijen zijn in het kader van de (toekomstige) Omgevingswet verplicht om het ruimtebeslag van mobiliteit en parkeren te onderbouwen. Het door &Morgen gehanteerde model vormt hierbij een sterke onderbouwing.

Meer weten?

Onze adviseur Rob de Vree staat voor je klaar.

E: rob.devree@enmorgen.nl

M: 06 41 62 49 82

Wat je misschien ook interessant vindt