nov 22

Mobiliteitsbeeld 2023: de belangrijkste ontwikkelingen

Datum: 22 november 2023

Het Mobiliteitsbeeld 2023 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) biedt een overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse mobiliteit. &Morgen vat de belangrijkste conclusies voor je samen:

 • De mobiliteit in Nederland neemt toe. In 2022 legden Nederlanders gemiddeld 12.800 kilometer af, een stijging van 1,5% ten opzichte van 2021. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de groei van de economie en de toename van het aantal inwoners.
 • De auto blijft de belangrijkste vervoerswijze. In 2022 vormde de auto 64% van alle gereden kilometers. Het openbaar vervoer (22%) en de fiets (12%) volgen op afstand.
 • De bereikbaarheid van steden neemt af. De gemiddelde reistijd naar werk neemt toe, vooral in de grote steden. Dit is onder meer te wijten aan de toename van het aantal inwoners en de verstedelijking.
 • De druk op de openbare ruimte neemt toe. De toename van de mobiliteit leidt tot een toename van de druk op de openbare ruimte. Dit is onder meer te zien aan de toename van de parkeerdruk en de verkeerscongestie.

Wat voor implicaties heeft dit voor beleidsmakers?

De bevindingen uit het Mobiliteitsbeeld 2023 hebben een aantal implicaties voor beleid. De overheden zullen zich moeten richten op de volgende punten:

 • Het verminderen van de groei van de mobiliteit. Dit kan onder meer door het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen, zoals het openbaar vervoer, de fiets en het voetgangersverkeer. In dit blog geven we aan hoe deelmobiliteit hier een oplossing in kan bieden.
 • Het verbeteren van de bereikbaarheid van steden. Dit kan onder meer door het investeren in openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en slimme mobiliteitsoplossingen.
 • Het verminderen van de druk op de openbare ruimte. Dit kan onder meer door het bevorderen van parkeren in de eigen woonomgeving, het stimuleren van carsharing en het gebruik van slimme mobiliteitsoplossingen.

Specifieke beleidsmaatregelen

Enkele specifieke beleidsmaatregelen die overheden kunnen nemen om de bovengenoemde punten te bereiken, zijn:

 • Het invoeren van een kilometerheffing. Een kilometerheffing zou de prijs van autorijden verhogen en daarmee de mobiliteit verminderen. De komende verkiezingen zullen meer duidelijkheid geven of dit gaat gebeuren. 
 • Het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Dit kan onder meer door het verlagen van de tarieven, het verbeteren van de frequentie en het aanbieden van aantrekkelijke abonnementen. Ook dit is voor een aantal partijen zoals PvdA GroenLinks onderdeel van hun programma.
 • Het investeren in fietsinfrastructuur. Dit kan onder meer door het aanleggen van veilige fietspaden, het verhogen van de prioriteit van fietsers en het stimuleren van het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer.
 • Het bevorderen van parkeren in de eigen woonomgeving. Dit kan onder meer door het invoeren van parkeervergunningen en het stimuleren van parkeren in parkeergarages.
 • Het stimuleren van carsharing. Carsharing is een vorm van autodelen waarbij mensen een auto kunnen huren voor korte periodes. Dit kan helpen om de druk op de openbare ruimte te verminderen.
 • Het gebruik van slimme mobiliteitsoplossingen. Slimme mobiliteitsoplossingen zijn technologieën die het mogelijk maken om mobiliteit op een efficiëntere en duurzamere manier te organiseren. Voorbeelden zijn apps die helpen om de beste route te vinden, of diensten die het mogelijk maken om een auto te delen met anderen.

Natuurlijk is de keuze voor specifieke beleidsmaatregelen afhankelijk van de specifieke situatie in een gemeente of regio. Beleidsmedewerkers mobiliteit van overheden zullen moeten afwegen welke maatregelen het meest effectief zijn en welke maatregelen betaalbaar zijn.

Strategisch Omgevings- management. Samenwerking die werkt!

Onze visie op effectief samenwerken bij complexe gebiedsvraagstukken

Wat je misschien ook interessant vindt